Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 23/01/2024

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website van International Belgian Brass Academy (IBBA), te vinden op het adres https://internationalbelgianbrass.com/.
1.2. Door gebruik te maken van de website van IBBA gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Informatie op de Website

2.1. IBBA doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat en up-to-date is.
2.2. IBBA kan echter niet garanderen dat de informatie op de website foutloos, volledig en actueel is.
2.3. IBBA is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden op de website.

3. Aanbod

3.1. Het aanbod van IBBA op de website is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd.
3.2. IBBA is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, logo’s en software) zijn eigendom van IBBA of haar licentiegevers.
4.2. Het is niet toegestaan om de website of de inhoud daarvan te gebruiken, reproduceren, verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBBA.

5. Hyperlinks

5.1. De website van IBBA kan hyperlinks bevatten naar websites van derden.
5.2. IBBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens.
5.3. Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden is voor eigen risico.

6. Persoonsgegevens

6.1. IBBA gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
6.2. IBBA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.
6.3. IBBA zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Aansprakelijkheid

7.1. IBBA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie daarop.
7.2. IBBA is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de inhoud of informatie op de website van derden waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.
7.3. IBBA is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de werking van de website.
7.4. IBBA is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen van elektronische berichten.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

8.1. Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de website van IBBA is het Belgische recht van toepassing.
8.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website van IBBA zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

9. Wijzigingen

9.1. IBBA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
9.2. Wijzigingen zullen op de website van IBBA worden gepubliceerd.
9.3. Door gebruik te maken van de website van IBBA na de publicatie van gewijzigde algemene voorwaarden gaat u akkoord met deze gewijzigde voorwaarden.